HASIL OLAHAN JAHE

 

ASINAN JAHE

jahe_1

JAMU JAHE

jahe_2

PERMEN JAHE

jahe_3

 

JAHE KERING

jahe_5

 

MANISAN JAHE
jahe_4